Ontbinding - herroeping

Herroepingsrecht

Indien u consument bent, heeft u het recht, om de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen te ontbinden (herroepen). Wij mogen u vragen vrijwillig de reden hiervan aan ons te melden; u bent niet verplicht de reden aan ons op te geven.

 

Herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons [’t Spelthuys, Wielerkamp 8, 1602 KJ Enkhuizen, 0228-753177, info@spethuys.nl] via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het ‘Formulier voor ontbinding/ herroeping’, wat u onderaan op deze website kunt vinden.

In de wet is bepaald dat de bewijslast voor de juiste en tijdige verzending van deze verklaring op de consument rust.

Als u gebruik maakt van dit herroepingsrecht voor consumenten, dient u de producten goed verpakt, compleet en in de originele staat terug te sturen naar:

’t Spelthuys

Wielerkamp 8

1602 KJ Enkhuizen

 

De volgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

-       de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn of een persoonlijke karakter hebben;

-       de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

-       de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;

-       de levering van producten waarvan na de levering de consument de verzegeling heeft verbroken;

-       diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen

-       overige in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek genoemde producten en diensten.

 

Gevolgen van terugzending resp. herroeping

Als u een product aan ons terugzendt omdat het gebrekkig is, zullen wij u zonder verdere kosten een vervangend product zenden. In dat geval ontvangt u de koopprijs en verzendkosten van het oorspronkelijke product niet retour.

Als u de overeenkomst herroept (ontbindt) met inachtneming van de wettelijk uitgesloten producten en diensten en geen vervangend product wenst te ontvangen, vergoeden of crediteren wij de door u betaalde koopprijs, inclusief eventuele leveringskosten voor het betreffende aan ons geretourneerde product, binnen 14 dagen nadat wij het correct ingevulde en tijdig ingediende herroepingsformulier of vergelijkbaar document hebben ontvangen. Wij mogen wachten met terugbetaling/crediteren tot wij de goederen hebben teruggekregen/ ontvangen.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.